11. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 5% TINH KHIẾT NUÔI SPIRULINA PLATENSIS CNT GIÀU DINH DƯỠNG

Oanh Đoàn Thị, Tú Nguyễn Phương, Cảnh Trương Đức

Giới thiệu

Trong bài báo này, S. platensis CNT được nghiên cứu khả năng sinh trưởng và hấp thu khí CO2 khi nuôi ở quy mô phòng thí nghiệm trong môi trường Zarrouk (16,8 gNaHCO3/L), sục CO2 5% với tốc độ sục khí CO2 là 0,1 L/phút trong 1h kết hợp sục không khí với tốc độ sục khí 1,2 L/L/phút trong 8h, nhiệt độ nuôi 30oC, cường độ ánh sáng 5000 lux. Sau 10 ngày nuôi chủng S. platensis CNT đạt tốc độ sinh trưởng riêng cực đại (µmax), năng suất sinh khối cực đại (Pmax), sinh khối khô đạt cực đại là 0,138/ngày, 0,047 g SKK/L/ngày, 0,612 g SKK/L, tương ứng. Ngoài ra, chủng này còn có khả năng hấp thu 84,2 mg CO2/L/ ngày ở nồng độ CO2 5% tương ứng với hiệu suất hấp thu CO2 là 28,39 %. Một số thông số liên quan đến công nghệ nuôi S. platensis CNT như pH dịch môi trường, biến đổi hàm lượng carbon vô cơ trong dịch môi trường,...cũng được giới thiệu trong bài báo này.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Lowe JA, Huntingford C, Raper SCB, Jones CD, Liddicoat SK and Goar LK (2009). How difficult is it to revover from dangerous levels of global warming?. Environmental Research Letters, 4 (1). 014012 9 pages.
[2]. Solomon S, Qin D, Manning M, Chen Z, Marquis M, Averyt KB, Tignor M, Miller HL (2007). IPCC: Summary for Policymakers, in Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge.
[3]. Cousinsa A, Wardhaugh LT, Feron PHM (2011). A survey of process flow sheet modifications for energy efficient CO2 capture from fluegases using chemical absorption. International Journal of Greenhouse Gas Control, article in press1.
[4]. Cao L, and Caldeira K (2010). Atmospheric carbon dioxide removal: Long-term consequences and commitment. Environ. Res. Lett., 5, 024011.
[5]. Fan LH, Zhang YT, Cheng LH, Zhang L, Tang DS, Chen HL (2007). Optimization of carbon dioxide fixation by Chlorella vulgaris cultivated in a membrane-photobioreactor. Chem Eng Technol 30 (8):1094-1099.
[6]. Jeong ML, Gillis JM and Hwang JY (2003). Carbon dioxide mitigation by microalgal photosynthesis. Bull. Korean Chem. Soc., 24: 1763-1766.
[7]. Hoseini S, Abbas A, Saeed A, Mohamad SH, Fatemeh M (2013). Growth response of Spirulina platensis PCC 9108 to elevated CO2 levels and flue gas. Biological Journal of Microorganism 2nd Year, Vol. 2, No. 8, 29 - 36.
[8]. Ravelonandro PH, Dominique HR, Claire JC, Arsène I, Marson R (2011). Improvement of the growth of Arthrospira (Spirulina) platensis from Toliara (Madagascar): Effect of agitation, salinity and CO2 addition. Food and bioproducts processing 8 9 209 - 216.
[9]. Jorge AVC, Michele GDM, Elisanagela MR, Fabrício BS, Felipe C, Michele DRAZDS, Adriano AH, Ana PCDR and Lúcio B (2015). Biofixation of carbon dioxide from coal station flue gas using Spirulina sp. LEB 18 and Scenedesmus obliquus LEB 22. African Journal of Microbiology Research 9 (44): 2202 - 2208.
[10]. Đặng Đình Kim và đồng tác giả (2015). Nghiên cứu công nghệ sử dụng khí thải đốt than để sản xuất sinh khối vi tảo có giá trị dinh dưỡng. Báo cáo tổng kết đề tài KC08/2011 - 2015.
[11]. Iglesias-Rodriguez MD (2008). Phytoplankton calcification in a high-CO2 world. Science, 320: 336 - 340.
[12]. Shimamatsu H (2004). Mass production of Spirulina, an edible microalga. Asian Pacific Phycology in the 21st Century: Próspects and Challenges. Kluwer Academic Publisher, Printed in Netherlands.

Các tác giả

Oanh Đoàn Thị
dtoanh@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tú Nguyễn Phương
Cảnh Trương Đức
Đoàn Thị, O., Nguyễn Phương, T., & Trương Đức, C. (2019). 11. NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CO2 5% TINH KHIẾT NUÔI SPIRULINA PLATENSIS CNT GIÀU DINH DƯỠNG. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 105–110. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/187
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

06. ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG NHÔM (Al) TRONG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH HOẠT CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP NƯỚC QUY MÔ NHỎ GIAI ĐOẠN 2020 - 2022

Trâm Trần Quỳnh, Hải Nguyễn Tuấn, Hiền Đỗ Phương, Hà Lê Thái, Hương Nguyễn Thị Mai, Huyền Đỗ Vũ...
Abstract View : 15
Download :4