08. DIỄN BIẾN HÌNH THÁI VÀ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN SÔNG LAM

Kiều Trần Duy, Hùng Trần Xuân, Trường Đinh Xuân

Giới thiệu

Cho đến nay, mối quan hệ giữa các quá trình thủy động lực tại vùng cửa sông ven biển nói chung và sông Lam nói riêng với các hoạt động khai thác bề mặt lưu vực sông vẫn là mối quan tâm đặc biệt của nhiều nhà khoa học, nhà quy hoạch, quản lý,… Để làm sáng tỏ thêm vấn đề này, bài báo ứng dụng mô hình toán kết hợp với công nghệ viễn thám phân tích diễn biến đường bờ biển từ năm 1990 - 2015; nghiên cứu đặc điểm, chế độ thủy động lực cho vùng cửa sông ven biển của sông Lam. Kết quả cho thấy trường dòng chảy trong khu vực cửa biển sông Lam là dù ở cả hướng gió Đông Bắc hay Tây Bắc, mùa lũ hay mùa kiệt, triều cường hay triều kém thì hướng dòng chảy luôn có xu hướng ngược lên phía Bắc theo hướng nhìn từ sông ra biển.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Duy Kiều (2015). Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn lưu vực sông Lam. Đề tài NCKH cấp Bộ.
[2]. Trần Duy Kiều (2018). Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi một số đặc trưng lưu vực sông Lam phục vụ theo dõi, giám sát và phát triển bền vững nguồn nước. Đề tài NCKH cấp Bộ.
[3]. Đinh Xuân Trường (2018). Nghiên cứu đánh giá sự thay đổi hình thái và đặc điểm thủy động lực vùng cửa sông ven biển sông Lam. Luận văn Thạc sỹ. Đại học Thủy Lợi Hà Nội.
[4]. Denmark Hydraulic Institute DHI (2014). Hydrodynamic Module. User Guide. MIKE 21. Denmark.
[5]. Denmark Hydraulic Institute DHI (2014). Hydrodynamic Module. Scientific Documentation. MIKE 21. Denmark.
[6]. Grant J. Firl, Lane Carter (2011). Calculating Vegetation Indices from Landsat. Colorado State University.
[7]. Landsat Spectral Indices Product Guide (2017). Landsat surface reflectance-derived spectral indices. Department of the Interior U.S. Geological Survey.

Các tác giả

Kiều Trần Duy
tdkieu@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hùng Trần Xuân
Trường Đinh Xuân
Trần Duy, K., Trần Xuân, H., & Đinh Xuân, T. (2019). 08. DIỄN BIẾN HÌNH THÁI VÀ CHẾ ĐỘ THỦY ĐỘNG LỰC VÙNG CỬA SÔNG VEN BIỂN SÔNG LAM . Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 76–82. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/184
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 247
Download :78

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26