04. NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC - TRƯỜNG HỢP VẢI CHÍN SỚM TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH

Biên Trần Xuân, Hồng Nguyễn Ngọc, Dương Lưu Thùy

Giới thiệu

Đã nhiều năm nay, thị xã Đông Triều được nhiều người trong và ngoài nước biết đến với thương hiệu vải thiều Đông Triều thơm ngon, bổ mát. Gần đây, trên vùng đất Đông Triều còn có sản phẩm chất lượng cao đó là vải chín sớm Bình Khê. Bài báo sử dụng phương pháp thu thập số liệu sơ cấp và thứ cấp, từ đó xử lý, đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Hiện tại, với khoảng 74,1 ha trồng vải chín sớm đã được kiểm chứng về hiệu quả mà sản phẩm này mang lại. Tuy nhiên, để có cơ sở khoa học nhằm xác định tiềm năng đất đai làm cơ sở nhân rộng phát triển sản phẩm, nghiên cứu đã điều tra, khảo sát trong phạm vi 8 xã (Tràng An, Bình Khê, Tràng Lương, Bình Dương, Thủy An, Yên Thọ, Yên Đức, Hồng Thái Tây) đang được sản xuất sản phẩm vải chín sớm. Từ 6 yếu tố đơn tính (loại đất, địa hình, thành phần cơ giới, độ dày tầng đất, chế độ tưới, chế độ tiêu) cùng với yêu cầu sinh trưởng của sản phẩm vải chín sớm kết quả đã xác định được 45 đơn vị đất đai và hạng thích hợp ở 3 mức S1 (46,96 ha), S2 (615,74 ha), S3 (392,42 ha) trên toàn thị xã Đông Triều làm cơ sở để đề xuất diện tích trồng vải chín sớm đến năm 2030 là 424,4 ha.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2011). Quy trình đánh giá sản xuất nông nghiệp phục vụ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. TCVN 8409:2011. Hà Nội.
[2]. Nguyễn Ngọc Hồng, Trần Xuân Biên (2018). Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 9, tr. 11 - 17.
[3]. FAO (1976). Khung đánh giá đất. Rome, Italy.
[4]. Trần Thế Tục (2004). 100 câu hỏi về Vải. NXB Nông nghiệp, Hà Nội.
[5]. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (2013). Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thị xã Đông Triều đến năm 2020.
[6]. Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (2018). Báo cáo số liệu thống, kiểm kê đất đai các năm 2015, 2018.

Các tác giả

Biên Trần Xuân
txbien.ph@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hồng Nguyễn Ngọc
Dương Lưu Thùy
Trần Xuân, B., Nguyễn Ngọc, H., & Lưu Thùy, D. (2019). 04. NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG ĐẤT ĐAI ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỦ LỰC - TRƯỜNG HỢP VẢI CHÍN SỚM TẠI THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU, TỈNH QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (27), 38–47. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/180
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 15
Download :5