13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Hằng Phạm Thị, Hiền Bùi Thị Diệu

Giới thiệu

Tác động của quá trình đô thị hóa đã lấy đi một phần không nhỏ đất nông nghiệp. Tuy nhiên, nhiều xã, phường vẫn giữ lại những diện tích đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích nhằm bổ sung quỹ đất sử dụng vào mục đích công cộng, tăng nguồn ngân sách của đơn vị hành chính cấp xã. Việc quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích ở nhiều địa phương hiện nay vẫn còn không ít bất cập. Bài báo sử dụng phương pháp nghiên cứu, điều tra tổng hợp số liệu và xử lý số liệu để đánh giá sự biến động, hiện trạng quản lý, sử dụng đất công ích trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Quy Nhơn. Từ đó có giải pháp rà soát lại quỹ đất công ích đúng diện tích quy định, khai thác sử dụng hiệu quả, đồng thời giải quyết dứt điểm tình trạng bỏ hoang, lấn chiếm hay quản lí chưa chặt chẽ hiện nay là thực sự cần thiết.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2013). Luật Đất đai 2013. Nhà xuất bản chính trị Quốc gia, Hà Nội.
[2]. Tổng cục Thuế (2012). Công văn 1182/TCT - CS ngày 4 tháng 4 năm 2012 về việc quản lí thu tiền thuê đất đối với quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Định.
[3]. UBND thành phố Quy Nhơn. Báo kết quả thống kê đất đai năm 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.
[4]. UBND thành phố Quy Nhơn (2014). Báo cáo kết quả thanh tra việc quản lí và sử dụng quỹ đất công ích của UBND các xã, phường trên địa bàn TP. Quy Nhơn.
[5]. UBND thành phố Quy Nhơn (2017). Báo cáo về việc chấp hành pháp luật về quản lí và sử dụng quỹ đất công ích trên địa bàn thành phố Quy Nhơn.

Các tác giả

Hằng Phạm Thị
phamthihang@qnu.edu.vn (Liên hệ chính)
Hiền Bùi Thị Diệu
Phạm Thị, H., & Bùi Thị Diệu, H. (2019). 13. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀO MỤC ĐÍCH CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 100–106. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/176
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 87
Download :33