07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM

Thạch Lương Thanh, Tùng Nguyễn Thanh

Giới thiệu

Bài báo khoa học này, bằng thực nghiệm sẽ chỉ ra sự chênh lệch của giá trị độ cao chuẩn trong hệ triều trung bình và hệ triều 0 là rất đáng kể. Từ đó khuyến cáo cho công tác Đo đạc - Bản đồ trong việc khai thác, sử dụng các dữ liệu trắc địa ở các hệ triều khác nhau phải đưa về thống nhất trong hệ triều 0, điều này phù hợp với quy định bắt buộc của Hiệp hội trắc địa quốc tế.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Ekman. M. (1989). Impacts of Geodynamic Phenomena on Systems for Height and Gravity. National Land Survey Division of Geodetic Research. S - 801 82 Gw (Sweden).
[2]. Hà Minh Hòa (2014). Lý thuyết và thực tiễn của trọng lực trắc địa. Nhà xuât bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
[3]. Hà Minh Hòa (2015). Nghiên cứu đánh giá các mặt chuẩn mực nước biển (mặt “0” độ sâu, trung bình và cao nhất) theo các phương pháp trắc địa, hải văn và kiến tạo hiện đại phục vụ xây dựng các công trình và quy hoạch đới bờ Việt Nam trong xu thế biến đổi khí hậu. Đề tài cấp Nhà nước. Bộ Khoa học và Công nghệ;
[4]. Ihde J., Augath W., (2001). The European Vertical Reference System (EVRS). EVRS Workshop, Frankfurt Main 5 - 7 April.
[5]. The International Association of Geodesy (IAG) (1983). Resolutions adopted at the XVIII Gereral Assembly of International Union of Geodesy and Geophysics Hamburg, August 1983. Bulleti Geodetique, 58 (3), “The Geodesist’s handbook”, p.321.
[6]. Vanicek P. (1973). The earth tides. Department of Surveying Engineering, University of New Brunswick. Canada, October 1973.
[7]. Vanicek P. (1980). Tidal Corrections to Geodetic Quantities. NOAA Technical Report NOS 83 NGS 14, National Geodetic Survey, Rockvile, Md. .S. Department of Commerce, National Oceanic and Atmopheric Administration, National Ocean Survay; S.G. 2.55~Predictive Methods for Space Techniques, presented at XVlII General Assembly.

Các tác giả

Thạch Lương Thanh
ltthach@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Tùng Nguyễn Thanh
Lương Thanh, T., & Nguyễn Thanh, T. (2019). 07. ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆN TƯỢNG TRIỀU TRÁI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TÁC ĐO ĐẠC - BẢN ĐỒ TRÊN PHẠM VI LÃNH THỔ VIỆT NAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 52–56. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/170
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả