06. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN KHU VỰC PHÚ QUỐC - CÔN ĐẢO

Nhân Phạm Quý, Lân Nguyễn Hồng, Thông Bùi Xuân, Mạnh Trịnh Xuân

Giới thiệu

Bài báo trình bày một số nguyên tắc trong việc thành lập bản đồ định hướng quy hoạch không gian biển (QHKGB) theo các mục tiêu: sinh thái, môi trường, kinh tế và xã hội. Khác với các bản đồ quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội khác, bản đồ QHKGB là việc bố trí hành động của con người theo không gian và thời gian để đạt được các mục tiêu sinh thái, môi trường, kinh tế và xã hội. QHKGB sử dụng các bản đồ để mô tả bức tranh toàn diện về việc phân vùng biển, xác định các vùng biển đó ở đâu và được sử dụng như thế nào và có những nguồn tài nguyên và môi trường sống nào. Kết quả đạt được đó là bước đầu đã nghiên cứu xây dựng được bộ bản đồ gồm 3 bản đồ: (1) Bản đồ quy hoạch không gian biển khu vực Phú Quốc - Côn Đảo tỷ lệ 1/200000; (2) Bản đồ quy hoạch không gian biển Côn Đảo tỷ lệ 1/25000 và (3) Bản đồ quy hoạch không gian biển Phú Quốc tỷ lệ 1/50000.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Hữu Cử (2005). Quản lý tổng hợp vùng ven biển Việt Nam. Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 1975-2005, quyển III, tr. 245-256.
[2]. Nguyễn Hữu Cử (2009). Cơ sở phân vùng Quản lý tổng hợp vùng ven biển phía Tây Vịnh Bắc bộ. Tạp chí KH và CN biển. Phụ trương 1(T9)/2009, tr 47-59.
[3]. Nguyễn Hữu Cử (2013). Áp dụng Quy hoạch không gian biển ở Hải Phòng. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia về QHKGB và vùng bờ, Hải Phòng, 30-31/5/2013, IUCN.
[4]. Nguyễn Chu Hồi và nnk. Tiếp cận từng bước, hướng tới Quản lý dựa vào hệ sinh thái (Bản dịch).
[5]. Charles Ehler and Fanny Douvere (2009). Marine spatial planning - A step-by-step approach toward ecosystem-based management. UNESCO press.
[6]. Fanny Douvere (2008). The importance of marine spatial planning in advancing ecosystem - based sea use management. Journal of Marine Policy, Volume 32, Issue 5, Pages 762-771.
[7]. Gilliland, P., Lafolley, D (2008). Key elements and steps in the process of developing ecosystem - based marine spatial planning. Estuarine, Coastal and Shelf Science, Estuarine, Coastal and Shelf Science 117 (2013) 1-11

Các tác giả

Nhân Phạm Quý
pqnhan@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Lân Nguyễn Hồng
Thông Bùi Xuân
Mạnh Trịnh Xuân
Phạm Quý, N., Nguyễn Hồng, L., Bùi Xuân, T., & Trịnh Xuân, M. (2017). 06. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH KHÔNG GIAN BIỂN KHU VỰC PHÚ QUỐC - CÔN ĐẢO. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 42–50. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/17
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

1 2 > >> 

03. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NƯỚC THÔNG MINH TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BAN ĐẦU CHO LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH

Nghĩa Ngyễn Chí, Quân Trần Anh, Tùng Tống Thanh, Sinh Đỗ Trường, Hoan Hoàng Văn, Lĩnh Nguyễn Đỗ
Abstract View : 102
Download :43

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 109
Download :27