06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ

Hoa Phạm Thị, Dũng Nguyễn Kiên

Giới thiệu

Sông Hồng đóng vai trò quan trọng trong sinh hoạt đời sống cũng như trong sản xuất của các khu vực nội và ngoại thành của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên hiện nay việc khai thác cát trên sông Hồng, nhất là khai thác ở các đoạn sông đang là vấn đề nan giải, gây ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng lòng dẫn sông Hồng. Bài báo này tập trung vào việc nghiên cứu ứng dụng mô hình toán MIKE 21FM nhằm xác định được phạm vi và vị trí các khu vực bãi bồi, khu vực xói lở lòng sông trong điều kiện hiện trạng và khai thác cát từ các bãi bồi với quy mô khác nhau. Kết quả nghiên cứu theo hai kịch bản cho thấy toàn bộ đoạn sông mô phỏng có những biến động địa hình lớn ở 2 khu vực hạ lưu cầu Vĩnh Tuy và tại khu vực cống Xuân Quan. Tại khu vực cống Xuân Quan quá trình bồi lắng mạnh tại phía bờ phải có thể cho phép khai thác cát với quy mô dưới 250 m3/ngày. Nếu xem xét cả năm khả năng khai thác cát có thể ở mức 1000 - 3000 m3/ngày.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Nguyễn Ngọc Quỳnh (2007). Nghiên cứu diễn biến lòng dẫn và khả năng thoát lũ khi xây dựng cầu qua Sông hồng khu vực Hà Nội bằng mô hình 21C. Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ.
[2]. Viện Quy hoạch Thủy Lợi (2005). Báo cáo tổng hợp quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng - Thái Bình.
[3]. DHI (2012). MIKE 21 Hydrodynamic Module. Scientific Documentation.
[4]. DHI (2012). MIKE21 Sand Transport Module. Scientific Documentation.

Các tác giả

Hoa Phạm Thị
Dũng Nguyễn Kiên
nkdung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Phạm Thị, H., & Nguyễn Kiên, D. (2019). 06. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MIKE 21FM TÍNH TOÁN BIẾN HÌNH LÒNG DẪN SÔNG HỒNG ĐOẠN TỪ CẦU VĨNH TUY ĐẾN TRƯỜNG BẮN YÊN SỞ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (26), 44–51. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/169
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

05. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HẠN HÁN BẰNG CHỈ SỐ THIẾU HỤT DÒNG CHẢY VÙNG HẠ LƯU ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Thiện Trần Đức, Bính Đỗ Thị, Anh Nguyễn Phương
Abstract View : 303
Download :82

06. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ XÂM NHẬP MẶN VÙNG HẠ LƯU SÔNG MÃ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Minh Hoàng Thị Nguyệt, Thường Lê Thị, Vũ Nguyễn Trọng
Abstract View : 247
Download :78

09. NGHIÊN CỨU DỰ BÁO SƯƠNG MÙ VÙNG BIỂN QUẢNG NINH - HẢI PHÒNG

Lành Nguyễn Viết, Đoàn Phan Văn
Abstract View : 73
Download :26