05. NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG ĐÀ

Hùng Lê Việt, Chi Trần Thùy

Giới thiệu

An ninh nguồn nước (ANNN) hiện nay đã và đang là thách thức lớn đối với các nước thế giới và ở Việt Nam. Việc triển khai thiếu đồng bộ, thiếu cơ chế điều phối, giám sát các hoạt động của các nước, các bộ, ngành ở trung ương và địa phương đã và đang làm cho nguồn nước bị suy thoái cả về số lượng và chất lượng. Thông qua tài liệu thu thập, quan trắc trên lưu vực sông Đà, nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình Cronbach’s alpha, mô hình EFA, mô hình hồi quy và mô hình phân tích thứ bậc xác định được các nguy cơ gây mất ANNN gồm nhóm nhân tố tự nhiên (lưu lượng nước và biến đổi khí hậu), cơ chế chính sách (liên quốc gia, liên tỉnh) và nhu cầu sử dụng (xây dựng thủy điện, phục vụ công nông nghiệp). Trên cơ sở đó đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm khai thác sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước trên dòng chính sông Đà.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Luật Tài nguyên nước, 2012.
[2]. Nguyễn Trúc Lê (2016). Nghiên cứu xây dựng mô hình đảm bảo an ninh nguồn nước - áp dụng thử nghiệm đối với việc sử dụng nước cho thủy điện trên dòng chính sông Đà. Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mã số: 2015.02.15.
[3]. Trần Thị Thu Hằng (2011). Nghiên cứu xu thế biến động nguồn nước và các biện pháp quản lý khai thác sử dụng bền vững nguồn nước lưu vực sông Đà. Đề tài NCKH cấp Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mã số 9653.
[4]. Hà Văn Khối (2012). Phân tích ảnh hưởng của các hồ chứa thượng nguồn trên địa phận Trung Quốc đến dòng chảy hạ lưu sông Đà, sông Thao. Tạp chí Khoa học Thủy lợi và Môi trường, số 38, 09/2012.
[5] Bogardi, J. J., Dudgeon, D., Lawford, R., Flinkerbusch, E., Meyn, A., Pahl-Wostl, C., Vielhauer, K., Vörösmarty, C. (2012). Water security for a planet under pressure: interconnected challenges of a changing world call for sustainable solutions. Current Opinion in Environmental Sustainability, 4, Number 1, 35-43.
[6] David, G. và Claudia W.S. (2007). Sink or Swim? Water security for growth and development. Water Policy, 9, 545-571
[7] UN - Water (2013). Water Security and the Global Water Agenda, Canada

Các tác giả

Hùng Lê Việt
lvhung@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Chi Trần Thùy
Lê Việt, H., & Trần Thùy, C. (2017). 05. NGUY CƠ ẢNH HƯỞNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN NINH NGUỒN NƯỚC TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG ĐÀ. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 34–41. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/16
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả

08. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN DÒNG CHẢY TRÊN HỆ THỐNG SÔNG LẠI GIANG, TỈNH BÌNH ĐỊNH

Ngọc Nguyễn Thị Bích, Tình Trần Văn, Anh Nguyễn Thị Lan
Abstract View : 109
Download :27