04. THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KÈ BỜ TẢ SÔNG HỒNG, KHU VỰC CẦU PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI

Thảo Hoàng Thị Phương

Giới thiệu

Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá mức độ tham gia của người dân trong thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Dự án Hạ tầng kỹ thuật sau kè bờ tả sông Hồng, khu vực cầu Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào đánh giá của người dân về việc công khai thông tin và hiệu quả của các hình thức công khai thông tin khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Việc công khai thông tin được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện tương đối tốt theo chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tuy nhiên, tùy thuộc vào từng nội dung thực hiện mà có những hình thức công khai thông tin khác nhau để người dân có thể tiếp cận thông tin một cách hiệu quả nhất.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Đào Trung Chính (2014). Nghiên cứu thực trạng và đề xuất đổi mới pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Luận án Tiến sĩ Quản lý Đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
[2]. Dự án Tăng cường sự tham gia của người dân và quản lý Nhà nước tại các đô thị Việt nam thông qua Hiệp hội các Đô thị Việt Nam (2010). Tài liệu tập huấn: “Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng huy động sự tham gia của người dân trong quy hoạch sử dụng đất”.
[3]. Lê Anh Tuấn, Phép phân tích SWOT, Đại học Cần Thơ.
[4]. Nguyễn Thị Khuy (2015). Nghiên cứu thực trạng và giải pháp tăng cường tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, Luận án tiến sĩ quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
[5]. Nguyễn Quang Tuyến (2012). Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi của người bị thu hồi đất. Đại học Luật Hà Nội.

Các tác giả

Thảo Hoàng Thị Phương
htpthao.qldd@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Hoàng Thị Phương, T. (2017). 04. THỰC TRẠNG THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TẠI DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT SAU KÈ BỜ TẢ SÔNG HỒNG, KHU VỰC CẦU PHỐ LU, HUYỆN BẢO THẮNG, TỈNH LÀO CAI. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (15), 26–33. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/15
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

03. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN BÌNH, TỈNH YÊN BÁI

Nam Trương Thanh, Thơ Lê Văn, Duy Nguyễn Lê, Huyền Vương Vân, Anh Trần Thị Mai
Abstract View : 15
Download :5