12. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA SÉT HỮU CƠ CHỐNG NHÔM TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẨM XANH TRỰC TIẾP DB - 53

Tuyết Nguyễn Thị Ánh

Giới thiệu

Sau khi biến tính bentonite bằng benzyl hexadecyl dimetyl amoni clorua (BHDDMA) và ion kim loại nhôm, vật liệu có khả năng hấp phụ chất hữu cơ rất cao. Nếu thải trực tiếp ra môi trường, chính loại vật liệu trên gây ô nhiễm môi trường thứ cấp. Với nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu khả năng tái sinh của vật liệu sét hữu cơ chống nhôm bằng phương pháp oxi hóa với tác nhân xúc tác H2O2 30% ở điều kiện thường, phản ứng được tiến hành theo mô phỏng của thiết bị phản ứng gián đoạn. Kết quả của nghiên cứu cho thấy rằng vật liệu sét hữu cơ chống nhôm có khả năng hấp phụ tốt hợp chất DB - 53, ngay cả khi tái sinh lần thứ 4 vẫn cho khả năng hấp phụ DB - 53 rất tốt.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. István Ilisz andAndrás Dombi, Károly Mogyorósi, András Farkas, and Imre Dékány (2002). TiO2 - Based Photocatalytic Degradation of 2 - Chlorophenol Adsorbed on Hydrophobic Clay. Environ. Sci. Technol, 36 (16), trang 3618 - 3624.
[2]. L. Chirchi, A. Ghorbel (2002). Use of various Fe-modified montmorillonite samples for 4 - nitrophenol degradation by H2O2. Applied Clay Science, số 21, trang 271 - 276.
[3]. Cezar Catrinescu, Carmen Teodosiu, Matei Macoveanu, Jocelyne Miehe-Brendle!, Ronan Le Dred (2003). Catalytic wet peroxide oxidation of phenol over Fe-exchanged pillared beidellite. Water Research 37, trang 1154 - 1160.
[4]. Nguyễn Văn Dũng, Phạm Thúy Loan, Đào Văn Lượng, Cao Thế Hà (2006). Nghiên cứu điều chế vật liệu xúc tác quang hóa TiO2 từ sa khoáng Ilmenite. Phần III: Đánh giá hoạt tính quang hóa xúc tác của TiO2 trong phản ứng quang phân hủy Axit orange 10. Tạp chí phát triển KH&CN, Tập 9, số 1, trang 25 - 31.
[5]. Barbara Witthuhn, Peter Klauth, Erwin Klumpp, Hans - Dieter Narres, Holger Martinius (2005). Sorption and biodegradation of 2,4 - dichlorophenol in the presence of organoclays. Applied Clay Science, Số 28, tr. 55 - 66.
[6]. M.Sergio, M. Musso, J. Medina and W. Diano (2006). Aluminum - Pillaring of a Montmorillonitic Clay: Textural Properties as a Function of the starting Mineral Particle size. http://www.azom.com/oars.asp.
[7]. Nguyễn Thị Ánh Tuyết (2016). Tổng hợp vật liệu sét hữu cơ chống nhôm để xử lý DB - 53 trong nguồn nước ô nhiễm. Tạp chí Khoa học Tài nguyên và Môi trường, Số 13, trang 12 - 18.
[8]. Nguyễn Đình Triệu (1999). Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học. NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 1999.

Các tác giả

Tuyết Nguyễn Thị Ánh
ntatuyet@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Nguyễn Thị Ánh, T. (2019). 12. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG TÁI SINH CỦA SÉT HỮU CƠ CHỐNG NHÔM TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ PHẨM XANH TRỰC TIẾP DB - 53. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (24), 104–108. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/149
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2