09. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT VÀNG MÃ XÃ SONG HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH

Thư Trần Anh, Mai Nguyễn Thị Phương

Giới thiệu

Bài báo tập trung vào đánh giá hiện trạng môi trường nước tại làng nghề sản xuất vàng mã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh tại 12 vị trí lấy mẫu nước mặt, 08 vị trí lấy mẫu nước ngầm và 06 vị trí lấy mẫu nước thải. Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu TSS, COD, BOD5, NH4+, NO2- trong 12 mẫu nước mặt vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT, đa số các chỉ tiêu còn lại nằm trong giới hạn cho phép. Có 4/10 chỉ tiêu trong 8 mẫu nước ngầm vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 09-MT:2015/BTNMT. Trong các mẫu nước thải có các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng và vi sinh vật vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT. Từ đó có thể nhận xét chất lượng nước tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang có dấu hiện bị ô nhiễm. Nghiên cứu cũng đưa ra một số đề xuất quản lý và bảo vệ môi trường giúp địa phương có biện pháp khắc phục và cải thiện môi trường nước tại làng nghề.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. UBND xã Song Hồ (2015). Báo cáo tình hình kinh tế xã hội xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh năm 2015, định hướng phát triển 2020.
[2]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2008). Môi trường làng nghề Việt Nam. Báo cáo môi trường quốc gia 2008, Hà Nội.
[3]. Đặng Kim Chi (2005). Làng nghề Việt Nam và môi trường. NXB Khoa học và Kỹ thuật
[4]. Đỗ Đình Hảo (2015). Đánh giá ảnh hưởng của nước thải sản xuất vàng mã đến môi trường và đề xuất giải pháp quản lý tại xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Luận văn tốt nghiệp, học viện Nông nghiệp Việt Nam.
[5]. QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
[6]. QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.
[7]. QCVN 40:2008/BTNMT: Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
[8]. TT 31/2016/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Các tác giả

Thư Trần Anh
Mai Nguyễn Thị Phương
ntpmai@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Trần Anh, T., & Nguyễn Thị Phương, M. (2019). 09. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TẠI LÀNG NGHỀ SẢN XUẤT VÀNG MÃ XÃ SONG HỒ, HUYỆN THUẬN THÀNH, TỈNH BẮC NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (24), 73–82. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/146
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2