13. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

Luân Kiều Đỗ Minh, Phượng Lý Thị Thúy

Giới thiệu

Nghiên cứu đã đánh giá hiệu quả xử lý nước thải thủy sản tại Công ty Cổ phần Nam Việt thông qua khảo sát thực địa và quan trắc thực tế. Kết quả cho thấy các chỉ tiêu đều đạt hiệu quả xử lý cao: COD đạt 96,86%; BOD5 đạt 97%; SS đạt 92,4%; Nitơ tổng đạt 97%; Amoni đạt 95%; Photpho tổng đạt 93,33%; Dầu mở động thực vật đạt 98%; Coliform đạt 96% và điều nằm trong quy chuẩn môi trường QCVN 11:2015/BTNMT. Công ty cần nâng cao ý thức của công nhân trong việc chủ động vớt lượng mỡ từ song chắn rác đến hố gom, giúp cho công nghệ xử lý tốt hơn, tránh tình trạng tắc nghẽn máy bơm do mỡ đóng, hạn chế sử dụng hóa chất tẩy rửa trong công ty vì nó gây ảnh hưởng đến vi sinh được nuôi trong bể sinh học để đảm bảo cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động hiệu quả.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2015). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải chế biến thủy sản - QCVN 11:2015/BTNMT.
[2]. Tổng cục môi trường (2009). Khảo sát đánh giá sự phù hợp của các hệ thống xử lý nước thải đang hoạt động tại một số ngành làm cơ sở cho việc lập danh mục các công nghệ khuyến khích áp dụng tại Việt Nam - Ngành Chế biến Thủy sản.
[3]. Tổng cục môi trường (2011). Tài liệu kỹ thuật: Hướng dẫn đánh giá sự phù hợp của công nghệ xử lý nước thải và giới thiệu một số công nghệ xử lý nước thải đối với ngành chế biến thủy sản, dệt may, giấy và bột giấy.

Các tác giả

Luân Kiều Đỗ Minh
kdmluan@agu.edu.vn (Liên hệ chính)
Phượng Lý Thị Thúy
Kiều Đỗ Minh, L., & Lý Thị Thúy, P. (2018). 13. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI THỦY SẢN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 112–118. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/135
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

09. PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP SINH THÁI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI KHU CÔNG NGHIỆP CÁI MÉP, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Hiền Hồ Thị Thanh, Châu Nguyễn Điền, Hùng Hồ Việt, Ngọc Nguyễn Huy Thanh
Abstract View : 6
Download :2