05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH

Thắm Bùi Thị Hồng, Bắc Nguyễn Xuân

Giới thiệu

Trong nghiên cứu này, mô hình Quasigeoid cục bộ tại khu vực mỏ than Núi Béo - Vinacomin được xây dựng theo phương pháp GPS - thủy chuẩn nhằm hỗ trợ việc xác định độ cao thủy chuẩn (h) từ độ cao trắc địa (H) của điểm bất kỳ trong khu vực thực nghiệm. Dựa vào 6 điểm song trùng (có độ cao GPS và độ cao thủy chuẩn), mô hình Quasigeoid cục bộ đã được xây dựng theo một quy trình chặt chẽ. Độ chính xác của mô hình là khoảng 1.2 cm. Mô hình Quasigeoid cục bộ cho phép nội suy dị thường độ cao của bất kỳ điểm nào trong khu vực thực nghiệm với độ chính xác và độ tin cậy cao để từ đó độ cao thủy chuẩn của các điểm được xác định. Phương pháp này đã giúp cho người sử dụng không cần đo thủy chuẩn tại các điểm GPS dẫn đến nâng cao hiệu quả của công việc, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

1. Đặng Nam Chinh, Bùi Thị Hồng Thắm (2012), "Giáo trình Xử lý số liệu trắc địa", Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.
2. Nguyễn Duy Đô (2012), "Nghiên cứu chính xác hóa dị thường độ cao EGM2008 dựa trên số liệu GPS-Thủy chuẩn trên phạm vi cục bộ ở Việt Nam", Luận án tiến sỹ kỹ thuật.
3. Bùi Thị Hồng Thắm (Chủ nhiệm đề tài) và nkk (2013-2015), "Sử dụng số liệu địa hình để nâng cao độ chính xác dữ liệu của thế trọng trường trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam", Đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Mã số TNMT.07.40.
4. Bùi Thị Hồng Thắm (2016), "Khảo sát các hàm hiệp phương sai khi tính dị thường độ cao trong phương pháp Collocation", Đề tài cấp cơ sở, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Mã số 13.01.17.O.02.
5. Bùi Thị Hồng Thắm (2017), "Nâng cao độ chính xác xây dựng mô hình Quasigeoid cục bộ bằng số liệu địa hình - Thực nghiệm đối với khu vực Tây Bắc", Hội thảo GIS toàn quốc 2017.

Các tác giả

Thắm Bùi Thị Hồng
bththam@hunre.edu.vn (Liên hệ chính)
Bắc Nguyễn Xuân
Bùi Thị Hồng, T., & Nguyễn Xuân, B. (2018). 05. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUASIGEOID CỤC BỘ KHU VỰC MỎ THAN NÚI BÉO - VINACOMIN, QUẢNG NINH. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (23), 41–47. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/127
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

1 2 3 4 5 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.

Các bài báo được đọc nhiều nhất của cùng tác giả