1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM

Minh Đặng Tuyết, Tuân Vũ Anh

Giới thiệu

Phân loại mức độ tác động của các tiêu chí đến nguy cơ lũ lụt là yêu cầu cần thiết trong phân vùng nguy cơ lũ bằng phương pháp tích hợp thuật toán AHP và công nghệ GIS. Nội dung bài báo trình bày phương pháp ứng dụng quá trình phân tích thứ bậc (AHP) trong phân tích, đánh giá và lựa chọn mức độ ảnh hưởng của các tiêu chí đến nguy cơ lũ trên lưu vực sông Lam. So với các phương pháp khác, ưu điểm nổi bật của AHP là giải bài toán đa tiêu chí mang tính chất định tính cũng như định lượng với kết quả chính xác và có độ tin cậy cao. Kết quả bài báo là trọng số ảnh hưởng của các tiêu chí, trọng số càng lớn thì mức độ ảnh hưởng đến nguy cơ lũ càng nhiều.

Toàn văn bài báo

Được tạo từ tệp XML

Trích dẫn

[1]. Trần Duy Kiều (2015). Nghiên cứu nhận dạng lũ lớn, phân vùng nguy cơ lũ lớn và xây dựng bản đồ ngập lụt phục vụ cảnh báo lũ lớn trên lưu vực sông Lam. Đề tài cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường.
[2]. Lê Hoàng Tú, Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Duy Liêm, Nguyễn Kim Lợi (2013). Phân vùng nguy cơ lũ lụt tại lưu vực sông Vu Gia, tỉnh Quảng Nam bằng ứng dụng công nghệ GIS và thuật toán AHP. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, các Khoa học Trái đất và Môi trường 3(29), tr. 64-72.
[3]. Paweł C. (2010). Using the analytic hierarchy process in evaluating decision alternative. Operations research and decisions, No.1
[4]. Saaty T.L. (1980). The Analytic Hierachy Process. McGrawHill, New York.
[5]. Saaty T.L. (1987). The Analytic Hierachy Process - what it is and how it is used. Mathematical modelling, Elsevier volume 9.

Các tác giả

Minh Đặng Tuyết
dtminh@tlu.edu.vn (Liên hệ chính)
Tuân Vũ Anh
Đặng Tuyết, M., & Vũ Anh, T. (2018). 1. ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN AHP PHÂN LOẠI TIÊU CHÍ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LŨ PHỤC VỤ PHÂN VÙNG NGUY CƠ LŨ TRÊN LƯU VỰC SÔNG LAM. Tạp Chí Khoa học Tài Nguyên Và Môi trường, (22), 3–9. Truy vấn từ http://tapchikhtnmt.hunre.edu.vn/index.php/tapchikhtnmt/article/view/107
##submission.license.notAvailable##

Chi tiết bài viết

Các bài báo tương tự

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

Bạn cũng có thể bắt đầu một tìm kiếm tương tự nâng cao cho bài báo này.